Julia Rogers Xetanai
Loading Heatmap…

Xetanai synced commits to development at Xetanai/RubiX from mirror

1 week ago

Xetanai synced commits to development at Xetanai/RubiX from mirror

4 weeks ago

Xetanai synced commits to development at Xetanai/RubiX from mirror

1 month ago

Xetanai synced commits to development at Xetanai/RubiX from mirror

1 month ago

Xetanai closed issue Xetanai/RubiX#1

User configuration

1 month ago

Xetanai closed issue Xetanai/RubiX#2

Web control panel

1 month ago

Xetanai opened issue Xetanai/RubiX#2

Web control panel

1 month ago

Xetanai opened issue Xetanai/RubiX#1

User configuration

1 month ago

Xetanai created repository Xetanai/RubiX

1 month ago

Xetanai pushed to development at Xetanai/Kettle

1 year ago

Xetanai opened issue Xetanai/Kettle#1

Todo List

1 year ago

Xetanai pushed to development at Laaso/Backend

1 year ago

Xetanai pushed to development at Laaso/Backend

1 year ago

Xetanai pushed to development at Xetanai/Kettle

1 year ago

Xetanai pushed to development at Xetanai/Kettle

1 year ago

Xetanai pushed to master at Xetanai/Kettle

1 year ago

Xetanai pushed to master at Xetanai/Kettle

1 year ago

Xetanai created repository Xetanai/Kettle

1 year ago

Xetanai transferred repository Xetanai/Snowball to Archive/Snowball

1 year ago

Xetanai pushed to development at Archive/Snowball

  • 70588e9b6f Some broken ass tests and changes they provoked

1 year ago